Επιστημονικές εργασίες

Μία από τις δράσεις των «Μηχανικών της Γης» είναι και η υποστήριξη επιστημονικών εργασιών σε αντικείμενα που εντάσσονται στους στόχους και τις δραστηριότητες της οργάνωσης. Τέτοιες εργασίες μπορεί να εκπονούνται και στο πλαίσιο προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών, σχετικών με το αντικείμενο του μηχανικού, ύστερα βέβαια από σχετική έγκριση των ακαδημαϊκών υπευθύνων των σπουδών. Το θέμα της εργασίας θα αναζητείται στο πιο πάνω πλαίσιο με βάση κατ’ αρχήν τα ενδιαφέροντα του κάθε φοιτητή.

Παραθέτουμε ένα ενδεικτικό και όχι περιοριστικό κατάλογο θεμάτων:
– Δόμηση με χώμα (π.χ. πειραματική αντοχή πλίνθων από χώμα, βιοκλιματική ανάλυση κατασκευών)
– Τεχνικά έργα σε αναπτυσσόμενες χώρες (π.χ. συλλογή νερού, μικρά ενεργειακά έργα)
– Διαχείριση Υδατικών Πόρων σε αναπτυσσόμενες χώρες (π.χ. εκμετάλλευση υπόγειων υδροφορέων)
– Τεχνική υποστήριξη άλλων ΜΚΟ εντός και εκτός Ελλάδος

Πρόσφατο παράδειγμα Διπλωματικής Εργασίας που εκπονήθηκε στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ με τη στήριξη των ΜτΓ είναι το παρακάτω.
Διερεύνηση Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων σε Απομονωμένες Περιοχές της Υποσαχάριας Αφρικής: Η Περίπτωση του Κιμπάου

 
 
 
Γίνε μέλος

    [recaptcha size:compact]

    KASAPI